top of page

Cele i zadania

Misją naszego przedszkola jest :

... dać Dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.

Janusz Korczak

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

Główne cele jakie sobie stawiamy to przede wszystkim:

 

  • Wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtować czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji

  • Budować taki system wartości, w tym wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe

  • Kształtować u dzieci odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach

  • Rozwijać umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

  • Stwarzać warunki sprzyjające zgodnej i wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych

  • Dbać o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci. Zachęcać je do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych, utrwalać nawyki higieniczne, kształtować prawidłową postawę ciała

  • Budować dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijać w dzieciach umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

  • Wprowadzać dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijać umiejętność wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

  • Kształtować u dzieci poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej

  • Wspierać u dzieci ich ciekawość, aktywność i samodzielność, kształtować te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze. Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno - pedagogiczną opartą na koncepcjach znanych psychologów i pedagogów m.in. T. Gordona, A. Faber, E. Mazlish, W. Sherborne, B. Rocławski, M. Bogdanowicz i inni.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

bottom of page